CZ

RU

EN

Ocelové konstrukce představují jednoduché a hospodárné řešení pro lehké až středně těžké budovy, kterými jsou zejména jednopodlažní halové objekty. Inženýrská praxe potvrzuje, že tyto objekty je nezbytné navrhovat sofistikovanými postupy - hlavním pilířem naší činnosti je tedy statická analýza konstrukcí. Podstatou této analýzy je návrh a posouzení jednotlivých částí konstrukce a vzájemná interakce mezi nimi.

 

Nosné prvky vykazují při správném návrhu vysokou únosnost při subtilních rozměrech použitých profilů, z podstaty věci je však konstrukce jako celek náchylná ke kolapsu ve smyslu prostorové stability, nejen překročením únosnosti nosného prvku. Dalším faktorem je, že konstukce může být dostatečně pevná, ale zároveň musí splňovat kritéria omezení průhybu a popřípadě i kmitání. K návrhu konstrukcí přistupujeme systematicky, odezva konstrukce je posuzována jak v rovině, tak v prostoru z hlediska únosnosti, deformace a stability. Pro různou složitost řešených objektů je nezbytná správná volba numerického výpočetního modelu - vždy usilujeme o efektivní řešení, které musí v rámci možností co nejjednodušeji, avšak spolehlivě popisovat reálné chování konstrukce.

 

V současné době je nezbytné spolupracovat s dodavatelem ocelové konstrukce ve všech fázích přípravy a realizace projektu. Naše práce tedy začíná návrhem optimálního konstrukčního řešení pro danou situaci, optimalizací ocelové konstrukce a odhadu spotřeby materiálu. Další fází je podrobné posouzení všech prvků a následně autorský dohled při samotné realizaci stavby. Neomezujeme se pouze na statiku, provádíme také dynamické, seismicitní výpočty a posudky požární odolnosti. Naše posudky jsou vždy vypracovány v souladu s nejnovějšími evropskými normativními předpisy EC.

STATIKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

KONSTRUOVÁNÍ A VÝKRESOVÁ DOKLUMENTACE

Zpracováváme konstrukční část výkresové dokumentace ve všech fázích projektu, od územního řízení po prováděcí dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení. Naše projekční činnost je komplexní, běžně také dodáváme stavebně-technické řešení v rozsahu pro stavební povolení a zajišťujeme celkový inženýring projektu. Pro dodavatele ocelových konstrukcí generujeme z 3D modelu výrobní a montážní dokumentaci včetně digitálních NC dat pro výrobní procesy. 3D konstrukční modely vytváříme v softwaru Autodesk Advance Steel, zároveň používáme program Autodesk AutoCAD pro jednodušší dokumentaci ve 2D. Kompletní 3D model konstrukce se všemi informacemi exportujeme do formátu DWF, který je možné otevírat v bezplatném prohlížeči Autodesk Design Review.

TECHNOLOGIE PROJEKTOVÁNÍ BIM

Tato pokroková technologie nám nabízí pracovat s digitálním modelem budovy, který umožňuje výměnu informací v rámci návrhu objektu, výroby ocelové konstrukce a výstavby. Díky mechanismu propojení softwaru jsme schopni v reálném čase reagovat na veškeré změny v procesu návrhu a předcházet tak kolizím s ostatními profesemi.

 

Součástí naší firemní filozofie je používání nejmodernějších postupů projektování, díky tomuto faktu jsme schopni zpracovávat kvalitní dokumentaci s maximální efektivitou.

Copyright & design 2016   Promstal engineering, s.r.o.

 E-mail:  info@promstal.cz